Svenska läkaresällskapet

SFMI

Bli medlem

Var med och påverka framtiden inom vård, omsorg och forskning genom medicinsk informatik.

Bli medlem!

DanielK
Dan
iel Karlsson,ordförande
Daniel Karlsson är född 1969 och arbetar nu som universitetslektor i medicinsk informatik vid Linköpings universitet. Han har grundexamen i datavetenskap och disputerade i medicinsk informatik år 2001 med en avhandling om användning av beslutsstöd. Efter disputation har inriktningen både i forskning och annan verksamhet varit på terminologi- och informationsstrukturfrågor, men även forskning kring användning av informationsteknik av patienter i hemmet. Daniel bedriver undervisning främst för ingenjörsstudenter i medicinsk informatik och även grundläggande anatomi och fysiologi för ingenjörer. Mellan 2002 och 2006 arbetade han som terminolog i Landstinget i Östergötland, bland annat med framtagning av strukturer och terminologi för vårddokumentation. Han har deltagit i ett antal EU-projekt inom området, från Galen-in-use under slutet av 1990-talet till ASSESS CT under 2015. Han har varit aktiv i hälsoinformatik-standardiseringen och bland annat varit sekreterare i CEN/TC 251 WG2 Terminologi och kunskapsrepresentation. Sedan 2007 har han arbetet med terminologin Snomed CT och varit medlem i olika arbetsgrupper och kommittéer inom IHTSDO, organisationen som äger och förvaltar Snomed CT. Inom IHTSDO har han arbetat med både kvalitetssäkring, tekniska och innehållsmässiga frågor, bland annat som projektledare för utvecklingen av modellen för observationer i Snomed CT.

 

Rikard

Rikard Lövström, vice ordförande, ledamot i Svenska Läkaresällskapets styrelse
Rikard Lövström är född 1966 och arbetar nu som egenföretagare i funktionen medicinskt sakkunnig i nationella vård-IT-projekt. För närvarande gäller det mest arbete med elektroniska intyg, kliniska beslutsstöd och infektionsfrågor. Snomed CT är ett av verktygen i det arbetet. Rikard har läkarexamen och specialistkompetens i allmänmedicin samt examen från företagsläkarutbildning. Arbetet som läkare har innefattat arbete i primärvården, slutenvården, utlandet (Färöarna, Zambia, Kenya) och företagshälsovård. Han var 2010-2014 ordförande för AG3 Säkerhet och kvalitet i TK334 Hälso- och sjukvårdsinformatik i SIS Svenska standardiseringsinstitutet inom ISO. Han översatte tillsammans med Daniel Seid standarden 27799 Ledningssystem för informationssäkerhet i hälso- och sjukvård. Han arbetade med informationssäkerhetsdelen av Socialstyrelsens projekt Nationell Informationsstruktur 2007-2010. Rikard är förtroendevald i Sveriges läkarförbund, dels i Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik och dels i Svenska Distriktsläkarföreningens styrelse.

LarsL

Lars Lindsköld, sekreterare
Lars Lindsköld är född 1959, har arbetat med det mesta; det är
perspektiven som är livet! Idag är han på eHälsoenheten, Västra
Götalandsregionen. Har sin bakgrund från skogarna i norr till arbete som röntgensjuksköterska både i Norge och Sverige. Arbetat i det
privata med stora globala företag. Åter tillbaks i den vita rockens
trygghet som verksamhetschef på̊ röntgen vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Västra Götalandsregionen. Skrev sin avhandling om radiologins informations-infrastruktur (2012) .
Arbetar idag med diagnostikens digitalisering och strukturering.
Stort intresse för informatik, informationsmodeller, hälso -och sjukvårdens standarder, kodverk men framför allt att skapa patientnytta.
För närvarande håller han på̊ med en upphandling av en ”Managed Service” för Patologin i Västra Götaland i form av Konkurrenspräglad dialog. I sitt internationella arbete har han fokuserat på SCANBALT,
( www.scabalt.org) ett nätverk mellan länderna kring Östersjön, där han är involverad i ett flertal interoperabilitets projekt.

 

RagnarN

Ragnar Nordberg, vice sekreterare
Ragnar Nordberg var assistent till professor Kai Siegbahn på Fysiska Institutionen vid Uppsala Universitet 1963-1968. Disputerade där 1968 med avhandlingen Molecular Spectroscopy for Chemical Analysis, och blev docent vid institutionen samma år. Assistent professor vid MIT, Boston USA hösten 1968. Assistent professor vid Vanderbuilt University, Nashville, USA 1969. Gästföreläsare vid bland andra Stanford och Berkeley Universiteten 1969 (parallellverksamhet). Driftansvarig för Klinisk kemiska centrallaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, 1970 – 1990. Vd för Laboratorieservice i Mölndal AB 1973 – 1988 (parallellverksamhet) Styrelsemedlem i bolaget Interex, Sunnyvale, Kalifornien, USA 1988 – 1993 (parallellverksamhet). IT-chef för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1990 – 2001. Gick i pension vid Sahlgrenska 2001. Svensk delegat i CEN TC251 WG 3 och ISO TC 215 WG4 1997 – 2010.
Vd för JMP Research & Development AB 1993 - > (parallellverksamhet). Han är författare och medförfattare till 72 vetenskapliga publikationer, huvudsakligen inom fysik och några inom klinisk kemi och IT. Har varit medlem i SFMI sedan slutet av 1970-talet och innehaft olika befattningar inom föreningen som till exempel ordförande, sekreterare (mer än 10 år), kassör samt föreningens representant i EFMI under de senaste åren. Under den tiden var han också̊ ordförande i organisationskommittén för MIE 2008 i Göteborg. Från och med 2015 vald som EFMIs kassör.

 

 GoranKarlstrom small

Göran Karlström, skattmästare
Göran Karlström, född 1959, är Med.Dr i fysiologi sedan 1989 vid Göteborgs universitet, Överläkare i Anestesi och intensivvård i Landstinget i Värmland och där Objektägare i Hälso-och sjukvårdsledningen för IT-system inom patientjournal. Han är tillika ansvarig för Traumavårdprocessen i landstinget. Tidigare har han varit verksamhetschef för AnOpIVA klinikerna i Sollefteå 1996-2001, i Kristianstad 2001-2007, samt divisionschef i Värmland 2007-2009 och Verksamhetschef 2009-2010. Är en av grundarna till Svenska Intensivvårdsregistret och har varit dess VD 2001-2013. Startade som projektledare Landstinget i Värmlands (numera Ineras) IT-testbädd Nordic Medtest 2012 och ledde verksamheten de första två åren. Har suttit i Ineras programråd (motsv.) 2009-2015 och i flera år i Socialstyrelsens referensgrupp för gemensam Informationsstruktur. Verkar också sedan 2012 i flera internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom IT och teknikområdet. Har 2015-2016 varit nationell ordförande för Cosmic-gruppens objektägare och leder fortsatt ett stort internt landstingsprojekt kring vårddokumentationen. Håller en låggradig egen vetenskaplig produktion inom området intensivvårdsepidemiologi med rötterna i Svenska intensivvårdsregistret. Var 2013-2016 också verksam i Vitalis programråd.

 

 

Claudia Ehrentraut

Invald i styrelsen på årsmöte 2017. Avgått från styrelsen 2017-06-12, på egen begäran och av personliga skäl .

 

 

HelenaL

Helen Lindgren, vetenskaplig sekreterare
Helena Lindgren är född 1967 och arbetar som lektor och forskare vid
institutionen för datavetenskap, Umeå̊ Universitet. Vägen dit har gått via arbete som arbetsterapeut under en 10-årsperiod, både inom hälso- och sjukvården och Arbetsmarknadsverket i ett RH-team. Intresset för personanpassade datorbaserade verktyg för att bättre klara dagligt liv och arbete har varit starkt sedan början av 90-talet och har lett till att hon disputerade 2007 i datavetenskap och nu leder en forskargrupp inom området interaktion med autonoma, intelligenta system/miljöer, där applikationer inom hälso- och sjukvården är fokus. Hon är särskilt intresserad av hur representation av medicinsk kunskap och kunskap om individen kan nyttiggöras i beslutsstödsystem, att användas av både professionella inom vård och omsorg, men även av individen själv för att förbättra sin hälsa. I forskningen samverkar gruppen med ett antal andra forskargrupper och framtida användare i utveckling av nya personanpassade system (t.ex. beslutstöd för demensdiagnostik (DMSS), fallprevention (Säkra steg), mm, se projektsidor för mer information). Denna forskningsmiljö̈ expanderar och Helena Lindgren leder det lokala arbetet att formera e-hälsoforskningen i regionen till ett centrum för eHälsa. I samverkan med Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten och finska aktörer startas i höst dessutom ett nordiskt center för telemedicin. Hon driver även utvecklingen av en fakultetsövergripande utbildning i eHälsa vid Umeå̊ Universitet.

MariaH

Maria Hägglund, vice vetenskaplig sekreterare
Maria Hägglund är född 1975 och arbetar som forskare på Centrum för hälsoinformatik, Karolinska Institutet. Hon disputerade i Medicinsk Informatik vid Uppsala universitet 2009 med avhandlingen ”Sharing is Caring : Integrating Health Information Systems to Support Patient-Centred Shared Homecare”. Vid Karolinska Institutet fortsätter hon sin forskning kring hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan användas för att förbättra samverkan mellan olika aktörer involverade i sjukvård och omsorg, och hur IKT kan användas för att stärka patientens ställning i vårdprocessen, samt för egenvård. Användbarhet och användarcentrerad design står högt på agendan och hon deltog bl a i det arbete som 2013 ledde fram till rapporten ”Störande eller stödjande – eHälsosystemens användbarhet 2013”. Idag arbetar hon bl a i forskningsprojekten Mina vårdflöden och IntegrIT, men är också mycket involverad i utbildning som studierektor och kursansvarig för Karolinska Institutets Globala masterprogram i hälsoinformatik, samt genom handledning av både masterstudenter och doktorander. Hon har också varit en av de huvudansvariga vid genomförandet av MOOC:en (Massive Open Online Course) eHealth – Challenges and Opportunities under 2015.

IMG 1630

Lars Midbøe, ledamot, webbansvarig
Lars Midbøe, född 1951, har jobbat i hälsosjukvården sedan början av 70-talet: psykiatri, företagshälsovård, rehabilitering och primärvård. När vårdcentralen hemma i Arvika skulle byta journalsystem började Lars intressera sig för hur it-system kunde utformas för att stödja vårdpersonalens olika behov. Det ledde bl a till en central roll i Landstinget i Värmlands VISI-projekt med processkartläggning, begreppsmodellering, berättelsen om Helga från Häljeboda, kravspecificering och upphandling. Och så småningom vidare till flera nationella projekt: SAMBA (Carelink), Flödesprojekt (SKL), NI och Nationellt fackspråk (Socialstyrelsen), Sammanhållen Vaccinationsinformation (SKL/CeHis). 2003 var Lars med och startade Sektionen för Omvårdnadsinformatik (inom Svensk Sjuksköterskeförening) där han fortfarande är medlem. Från 2007 fram till pensionering i december 2016 arbetade han på Sveriges Kommuner och Landsting, de senaste åren mest med patientsäkerhet och smittskyddsfrågor, men också med eHälsa - och narrativ medicin. För närvarande är han timanställ konsult på C.A.G. Mawell, samt vice ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

 

Nyheter

Socialstyrelsen söker Snomed CT-medarbetare

Vill du bidra i arbetet för att stödja utvecklingen av strukturerad vårddokumentation i Sverige? Socialstyrelsen söker en person som kommer att arbeta specifikt med Snomed CT, som är ett internationellt, medicinskt begreppssystem som är översatt till svenska. Arbetet innebär att driva utvecklingen av den svenska versionen av Snomed CT genom ändringshantering, kvalitetssäkring och användarstöd. Det innebär också hög grad av samverkan med andra aktörer inom informatik- och terminologiområdet.

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.

Ny MI-professur i Lübeck

SFMI har blivit tipsade om en nyinrättad professur:

University of Lübeck recently announced a newly created W3 professorship for Medical Informatics. You will find the tender enclosed.

International scientists with focus on medical data science or related broad research areas are welcome to apply (Deadline: 4th of October). However good knowledge of German language is necessary; at least as lectures in the BA/MA courses of Medical Informatics in Lübeck are given in German. That is the reason why the tender is written in German only.

Tender/anbud

Jobba med bioinformatik i Schweiz?

SFMI har fått tips om två heltidstjänster inom bioinformatik i Schweiz. Det är SIB, Swiss Institute of Bioinformatics som söker två heltider med placering i Basel, med tillträde så snart som möjligt. Läs mer i bifogade pdf-filer!

Health Research Data Coordinator

Bioinformatics Workflow Developer

SFMI har begränsade möjligheter att förmedla den här typen av information, men om det är av stort intresse för våra medlemmar och besökare på vår webbsajt kan vi eventuellt göra detta mera systematiskt! Ge gärna återkoppling till oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!